Hoạt động của 911

911 bảo trì hệ thống CNTT cho Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tiếp tục được lựa chọn là đối tác số 1 để cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống CNTT cho các cơ quan trung ương với những yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ cung cấp và khả năng bảo mật và bảo toàn hệ thống dữ liệu. Ủy ban chứng khoán đã lựa chọn 911 là đối tác cung cấp dịch vụ lâu dài.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.