Báo chí nói về 911

VTV2 nói về 911 trên 7 ngày công nghệ

Thương hiệu 911 của trung tâm cứu hộ máy tính và an ninh mạng 911 đã nổi tiếng trên cả nước với dịch vụ cứu hộ máy tính và an ninh mạng 911. VTV2 đã có phóng sự quay về 911 và phát trên chương trình 7 ngày công nghệ.